Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  TALOT  MATKAILU  LINKKEJÄ

 

©Antero Perttula 2022
Kiista Harhalan Hietikon asumisesta 1658

Lucas Madzson i Jutilla och Birckala Sochn beswäradhe sig der öfwer, att Erasmus Simonson i Harhala*) i åfwanbte Sochn hafr Anno 1655 om Jule tijdh medh hwar andre bolag byggiat, och der medh Lucas Continuerat in till Februarij Månadh och Matthæj tijdh Anno 1657. Män Erasmus sedhan han ifrån Kyro Skantz heemkom, hafwer han honom medh hugg och slag bort drifwet, som Madz Eskilson i hiedicko edeligen witnade och bekiende, der emoth Erasmus eij annat hade att inwända, Vthan föregaf, det han ingen tijng hafr arbethe giordt des emellan som han war i Kyro Skantz, hwilcken förbemte Lukas hafr sedhan optaget edt annat Ödes hemman i förbemte Jutilaby, och nu fordrar sine införingar, såsom och wedherlag för hans afwände Ährwådhe. Hwar till Nämbden Swarade, att Lukas hafr giordt sitt eget bädhsta, och handlat medh Gårdzsens åhrswäxt, som honom behagadhe, altså förordnades Madz Eskilson i Hiedicko, Johan Hoppu, Erich Jacobson i Saβiby, och Abraham Madzβon i Mahlawa, att Ransaka huru medh saken förewetter, och hwadh dhe pröfwa Skiäliget ware, skulle honom klagelooβ. hwar och icke då komme till Tingz. finaliter adt afdömas.

”Luukas Matinpoika Pirkkalan pitäjän Jutilasta esitti valituksen. Hän oli Hämeenkyrön pitäjän Harhalan kylästä Rasmus Simonpojan*) kanssa vuonna 1655 joulun aikaan rakentanut yhteisen yrityksen. He olivat pitäneet sitä yhtäjaksoisesti vuoden 1657 helmikuuhun Matin päivään saakka. Mutta sitten, kun Rasmus oli tullut kotiin Kyrön Skanssista, hän oli käynyt Luukkaan kimppuun ja ajanut hänet tiehensä. Sen todisti valallisena Matti Eskonpoika Hietikosta. Tähän Rasmuksella ei ollut muuta sanottavaa, kuin että Luukas ei ollut ollenkaan tehnyt töitä sinä aikana, kun hän oli Kyrön Skanssissa. Mainittu Luukas oli sittemmin ottanut viljelyynsä toisen autiotalon sanotusta Jutilan kylästä. Nyt hän velkoo takaisin satsauksiaan, kuin myös korvausta menetetystä palkastaan. Siihen lautakunta vastasi, että Lukas oli tehnyt parastaan ja menetellyt talon vuosikasvun kanssa tavalla, jonka hän oli nähnyt hyväksi. Oikeus määräsi Matti Eskonpojan Hietikosta, Juho Hopun, Erkki Jaakonpojan Sasista ja Aappo Matinpojan Mahnalasta tarkastamaan, kuinka asiassa pitää menetellä ja harkita, onko hänestä aiheellista valittaa. Sen perusteella asia pitää sitten tuoda oikeuteen, jolloin siitä annetaan lopullinen tuomio.”

Lähde: SSHY – Kuvatietokanta, Tuomiokirjoja, Ylä-Satakunnan tk, tuomiopöytäkirjat, 1658–1667, Hämeenkyrön talvikäräjät 16.–17.2.1658, kuva 137, sivut 310v.–311.
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=9367&pnum=137

*) Kansallisarkisto: Turun ja Porin läänin tilejä, 7151 Ylä-Satakunnan kihlakunnan maakirja vuodelta 1636: Tiedosto 13, isäntänä on edelleen mainittu Vinsentius Många, mutta 7162 Ylä-Satakunnan kihlakunnan tilikirjassa vuodelta 1636 tiedosto 30: vuoden 1636 Kymmenykset maksoi jo Rasmus Simonpoika.

 

SAY 1635–1654, sivu 34, tiedosto 35  https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=5706674813&aineistoId=3606687340

Rasmus Simonsson, Brita Michelsdr. h.; 1650 Lars Clemetss. 1651 ja 1652 Sigfr. Erichss. Marg.h.; seuraavassa jaksossa merkintä: 1653 Lukas Mattsson Malin hust, Rasmus Simonson far.gl; vuoden 1661 kohdalla: Rasmus Simonssons h † 1658; föder sig med tiggerij

 

SAY 1655–1674, sivu 41, tiedosto 42 https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=5737210175&aineistoId=3606688550: Hietikko

 

SAY 1675–1694, sivu 41, tiedosto 41 https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=5706692038&aineistoId=3606690024: Hietikko

 

Hietikko: Henkikirjat 1656: Luukas Matinpoika, Maalin vaimo, Rasmus Simonpoika isä vanha.

Lähde: Kansallisarkisto: Turun ja Porin läänin tilejä, 7263 Tositekirja (1656-1656): Tiedosto 207, sivu 207 https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=5919241679&aineistoId=1596735373: Hiedicko ⅓ manttaalia; Lukaβ Matzson, Malin Hustro, Rasmus Simson far gl.

 

Hietikko: Henkikirjat 1657: Luukas Matinpoika, Maalin vaimo, Rasmus Simonpoika Skanssissa.

Lähde: 7267 Tositekirja (1657-1657): Henkikirjat, Hämeenkyrö: Tiedosto 267, sivu 180 https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=5919313611&aineistoId=1596882941: Hiedeko ⅓ manttaalia; Lukas Matzson, Malin Hustro, Rasmus Simonβon i Skantzen

 

Hietikko: Henkikirjat 1658: Rasmus Simonpoika, Kerttu sotilaanvaimo.

Lähde: 7271 Tositekirja (1658-1658): Henkikirjat, Hämeenkyrö: Tiedosto 181, sivu 172v https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=5919517464&aineistoId=1597087671: Hiädhiko: ⅓ manttaalia; Eraβmuβ Simonβon, Gertrudh knechte Hust.

 

Hietikko: Maakirja 1658: Rasmus Simonpoika.

Lähde: 7269 Maakirja 1658, Hämeenkyrö: Tiedosto 207, sivu 397  https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=5918842683&aineistoId=1597036816: Hiedicko 1 talo, ⅓ manttaalia, Raβmuβ Simonβonn

 

Hietikko: Maakirja 1660: Rasmus Simonpoika; talo on otettu uudelleen viljelyyn, pannaan verolle vuonna 1665.

Lähde: 7277 Maakirja (1660-1660): Tiedosto 373, sivu 362 https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=6224434328&aineistoId=1597535415: Hiediko: Rasmus Simonβons hemman: Optagit till skatt 1665.


©
Antero Perttula 2022
Vänrikki Juho Ristonpojan valitus ja veronalennusvaade Hietikosta 1662

”Förekom Fändriken Johan Christerson j Harhala, och inlade j Rätten Regement Skrifwarens Jonas Ambergsz) breff aff dato den 18 Februarij 1661 aff innehåldh att han hafwer inrymt Fändriken Heidiko Rasmus Simonβons Hemman, på afräckningh aff Hans Tractamente emedan bemälte Rasmus Simonβon ähr blindh och icke förmår bruka eller Skatt göra aff bemälte Hemman, beswärandes där hoos att deth ähr j obruk, Hwilket ock bleff aff Nämbden, och gemene Man intygat att halfwa Åkeren ligger aldeles j Linda, Huusen meste dels nedhfalne, hwar på han begärte Rättens attest förmenendes där medh sökia förmedlingh hoos Wälb: Herrarne Krigs Comisarierne, Hwilket honom icke på Rättwijsens wägnar förwägras kunde.”

”Vänrikki Juho Ristonpoika Harhalasta tuli esiin. Hän esitti rykmentinkirjuri Jonas Arnberginu) 18. helmikuuta vuonna 1661 tekemän kirjeen. Sen mukaan tämä oli, laskien hänen päivärahojaan, sijoittanut vänrikin Hietikkoon Rasmus Simonpojan taloon, koska Rasmus oli sokea eikä voinut viljellä maata tai maksaa veroja sanotulta tilalta. Siksi Juho valitti tilan olleen viljelemättömänä. Lautakunta ja tavallinen kansa todistivat, että puolet talon pelloista olivat viljelemättömyydestä täysin nurmettuneet, rakennukset ovat pääosin romahtaneet. Sen vuoksi hän pyysi saada oikeudelta todistusta, jolla hän voisi hakea jalosukuisilta herroilta sotakomissaareilta veronalennusta. Sitä ei häneltä oikeuden puolesta voida kieltää.”

Lähde: SSHY – Kuvatietokanta, Tuomiokirjoja, Ylä-Satakunnan tk, tuomiopöytäkirjat, 1658–1667, Hämeenkyrön ja Ikaalisten talvikäräjät 7., 8. ja 10.3.1662, kuva 410, sivut 582v–583
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=9367&pnum=410


u)
Nimi on kirjoitettu monella eri tavalla: Ahnberg, Amberg, Arnberg jne.

 

z) Esim: Sotilasrullat 1662:

Riksarkivet Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1662/5 (1662), alkaen sivu 353, bild 149 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053761_00149#?c=&m=&s=&cv=148&xywh=2014%2C278%2C4320%2C1606 Palkkausluettelo: Everstin jalosukuisen herran Henrik Flemingin johtaman Porin läänin jalkaväkirykmentin suorittamat palkat vuodelta 1662; sivu 354, bild 150: 6. kapteeni Martin Erichzson komppaniassa, vänrikki Juho Ristonpoika; sivu 355v, bild 152: Rykmentin upseerit: rykmentinkirjuri Jonas Arnberg

 

Vertaa esim.: Hietikko: Maakirja 1663: Vänrikki Juho Ristonpoika, sotilaanpitoon jaettu talo, otettu uudelleen viljelyyn, pannaan verolle vuonna 1666.

Lähde: Kansallisarkisto: Turun ja Porin läänin tilejä, 7288 Maakirja (1663-1663): Tiedosto 1366, sivu 1358v https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=5919775589&aineistoId=1598009419: Hieticko: Fendrichen Johan Christerβon; Knechte Hemman Opt: till Skatt 1666.

Hietikko: Maakirja 1666: Vänrikki Juho Ristonpoika, sotilaanpitoon jaettu talo, pannaan verolle vuonna 1666.

Lähde: 7297 Maakirja (1666-1666): Tiedosto 1098, sivu 1083v https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=5923464865&aineistoId=1598806637: Hiedicko: Fendrich Johan Christerβon; Knechte Hemman skattar 1666.