Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  TALOT  MATKAILU  LINKKEJÄ


©Antero Perttula 2020
Heikki Juhonpoika Honkajoen Matonevalettoniityn juttu 1739

 

Emot Mats Mickelβon Andila ifrån Pitkäkoski androg, efter förelupen stämning, Hendrich Johansson ifrån Hongojoki, at han förledne sommars egenwilligt slagit och bärgadt Matonewanletto äng om 5. winterlaβ höslag, then Hendrich Johanβon för nije åhr tilbaka uprödjadt, och altsedan under sitt hemman intil åfwanrörde tid oqwaldt innehaft; begiärandes, at Mats Mickelβon thes otilbörliga förhållande efter lag umgälla må, och höet, jämpte Kärandens förorsakade Rättegångz Kostnad återgälda. Hwaröfwer Mats Mickelβon sig förklarade: at oachtadt Käranden omrörde äng uti 9. åhrs tid och intil thes at then af Matz, förwekne sommar blifwit bärgad, orubbadt nyttiandt och i handom haft, så skal then samma ligwäl Andila Bolstad rätteligen tilhöra; hwarföre ock landtmätaren Wälbetrodde Daniel Ekman skal til sagdt Mats Mickelβon meromtalte äng at slå och bärga; men som af Mats til sådant föregifwande intet bewis blef bibragt, utan twärt om Hendrich Johanβon med bemte landtmätares förrättning af den 21. etc. Octobr 1737. bewist, thet thenne Matonewanletto äng honom är worden tillagd; ty bör Mats Mickelsson plichta för åwärckan efter Cap: 8. § 1. B: B: med en dlr Srmt och ängens afkastning, utaf Nämndemannen Anders Johansson ifrån Watula til Fem Winterlaβ hö bepröfwad, jämte Tijo dlr Krmt expenser til Hendrich Johansson, likmätigt R: Bs 21. Cap: och 3. § betala.

 

Heikki Juhonpoika Honkajoki oli nostanut, toimitetun haasteen mukaan, kanteen Matti Mikonpoika Antilaa Pitkäkoskelta vastaan. Heikki esitti, kuinka Matti oli omavaltaisesti menneenä kesänä kaatanut ja korjannut Matonevanlettoniityltä 5 talvikuorman heinänkaadon. Heikki Juhonpoika oli yhdeksän vuotta sitten raivannut kyseisen niityn. Se oli siitä lähtien kenenkään häiritsemättä kuulunut hänen taloonsa. Hän vaati, että Matti Mikonpojan pitää lain mukaisesti sovittaa kohtuuton menettelynsä ja maksaa takaisin heinien arvo sekä Kantajan Oikeudenkäyntikulut. Tähän Matti Mikonpoika selitti: että huolimatta Kantajan mainitseman niityn yhdeksän vuoden ajan ja siihen saakka, kunnes Matti itse viime kesänä korjasi niityn, ulottuneesta jakamattomasta hallinnasta, niin pitäisi sen saman niityn oikeammin kuulua Antilan taloon. Niinpä myös maanmittari Hyvinluotettu Daniel Ekman on sanonut, että Matti Mikonpoika saa kaataa ja korjata puheena olevan niityn. Mutta Matti ei kyennyt tuomaan esiin asiasta moista todistusta. Päinvastoin. Heikki Juhonpoika osoitti mainitun maanmittarin 21. päivänä Lokakuuta vuonna 1737 lähtien tehdyn toimituksen mukaisen todistuksen. Sen mukaan Matonevanlettoniitty on määrätty Heikille. Siksi pitää Matti Mikonpoikaa sakottaa Rakennuskaaren 8 luvun 1 pykälän perusteella yhdellä hopeaäyrillä ja hänet määrätään maksamaan niityn kaato. Sen sadoksi Lautamies Antti Juhonpoika Vatulasta arvioi viisi talvikuormaa heiniä. Samoin Matti joutuu maksamaan Oikeudenkäyntikaaren 21. kappaleen 3. pykälän mukaan Heikki Juhonpojan kuluja 10 kuparitaaleria.

 

Lähde: Kansallisarkisto digitaaliarkisto, Kihlakunnanoikeuksien renovoidut tuomiokirjat, Ylä-Satakunnan tuomiokunta, Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1739–1739 (KO a:54), Hämeenkyrön ja Ikaalisten syyskäräjät 12., 13., 14., 15., 16.,17. ja 19.11.1739 sivut sivu 647v.–648, jakso 659 § 20. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27190981

 

Huomautus: Honkajoella tarkoitettaneen Kavokoskea. A.P.