Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  TALOT  MATKAILU  LINKKEJÄ

 
©Antero Perttula 2020
Honkajoen Katkon ja Kampikosken karttaselitelmä 1705

Kartta http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10509808

Geometrisch Delineation öfwer Kattko och Kampikoski Nybyggen uthi Biörneborgs Lähn öfre Satagundens Häradz Nedre deehl och Ikalis Sochn på stora Allmenningen belägit, blef till Ödmiukt föllie af Högwälborne Herr Landzhöfdingens Jacob Bures Ordres af dn 4 Maij Anno 1704 afmätt 1705 af J:H: Östring.

"Maantieteellinen Kuvaus Katkon ja Kampikosken Uudisasutuksista. Ne sijaitsevat Porin Läänin, Ylä-Satakunnan Alisen osan Kihlakunnan, Ikaalisten Pitäjän suurella Kruununyhteismaalla. Ne on nöyrästi, noudattaen Korkeanjalosukuisen Herra Maaherran Jacob Buren 4. toukokuuta vuonna 1704 antamaa määräystä, mitannut vuonna 1705 Joonas Östring."

Kirjain
La
Numero

Karttaselitelmä
Notarum Explicatio

Tynnyrinalaa
Tunnor
Kapanalaa
Capl.
 
  Tynnyrinalaa
Tunnor
Kapanalaa
Cappr
Aamia
Åhm
           

(Vuotuinen kylvö)

A

  Katkon uudisasutuksen talonpaikka.
Betecknar Kattko Nybyggetz Huusplatz.
           

B

  Tarpeellinen kaalitarha.
Wijsar een Nödtorfftig Kåhlgård.
           

C

  Humalatarha, josta saadaan ½ leiviskää humalaa.
Är Humbelegården som gifwer ½ ll Humble.
           
 

1,

Savivainio on savimaata, jonka seassa on jonkin verran hiekkaa, käsittää
Betecknar åker i Sawi Wainio af leer jord med någon sandblandning bestående, innehålr

1:

16.

       
 

Samasta paikasta samanlaista maalajia oleva pelto, joka ei vielä ole valmis
Wijsar eij upgiord åker ibidem af dito Jordmohn bestående
 

17.

       
 

2.

Niemekepelto, joka on keskinkertaista hiekkamultaa. Se kärsii joinakin vuosina tulvavahinkoja veden virratessa ohitse kovalla nopeudella ja se vie joskus mennessään niin kylvöt kuin pintamaankin, käsittää
Är Uddåkeren som öfwer alt består af medelmåttig sandmylla, tager sombl. åhren skada af Watnetz öfwerflödande som till stoor myckenheet här förbij faller, och ibland både säd: och jorden bortköllier, innehåller

4.

26 ½

       
    Peltoa on yhteensä 6 tynnyrin- 27 ½ kapanalaa, josta lasketaan vuosittain kylvettävän puolet
Giör tillsammans 6 Tr 27 ½ Cr, hwar af helfften åhrl. beräcknas till Vthsäde
     

3.

13 ¾

 

D

  Peltojen ympärillä olevia hyödyttömiä mäkimaita.
Wijsar onyttige backar omkring åkeren.
           
 

3.

Niitty (nimeltään Katkoluomanneva), joka sijaitsee Kyrön skanssin rajojen sisällä, yhdessä Kampikosken niityn kanssa, molemmin puolin Katkoluomaa, antaa vuosittain karkeaa saraheinää keskimäärin
Betecknar Engen /: Kattko luoma Näwa benemd :/ hwilcken är belägen in om Kyro skantz Råår, iemt ut med Kampikoski Engen, på båda sijdor om Kattkoluoma, gifwer groff starr höö i medelmåttige Åhr
         

14.

 

4.

Kovanmaan nurmea oleva niitty niemekkeessä pellon vieressä, antaa vuosittain keskimäärin
Wijsar Hårdwalls Eng på udden wed åkeren, gifr i medelmåttige åhr
         

1.

   

Heinäsato on yhteensä 15 aamia.
Giör tillsammans 15 Åhm.

           

E

  Hyödytön luoto, joka kasvaa pusikkoa.
Wijsar een onyttig holma med buskar bewuxen.
           

F

  Pusikkoa kasvava vasikkahaka.
Är een med buskar bewuxen Kalfhaga.
           

G

  Kampikosken uudisasutuksen talonpaikka.
Wijsar Kamrikoski Nybygges Huusplatz.
           

H

  Tarpeellinen kaalitarha.
Är een Nödtorfftig Kåhlgård.
           
 

5.

Pellot, jotka ovat hiekkamultaa, käsittävät
Betecknar åkeren som består är af sandmylla och innehåldh,

2.

20.

       
   

Edellisestä lasketaan vuosittain kylvettävän puolet
Hwar af helfften beräcknas till Åhrlt Vtsäde

     

1.

10.

 

I.

  Peltojen reunoilla olevia hyödyttömiä mäkiä
Betecknar Onyttige backar wed åkeren
           
 

6.

Niitty (nimeltään Katkoluomanneva), mikä samoin kuin Katkon, sijaitsee Kyrön Skanssin rajojen sisällä, toistensa vieressä. Molemmat ovat vesiperäisiä nevoja, joista saadaan karkeaa saraa keskimäärin
Är Engen /: Kattko luoma Näwa kallad :/ Hwilcken lijka som Kattkos är belägen in om Kyro skatz Råår, brede wed hwar andra, bestå begge af sancka måsar som gifwer groff starr i medelmåttige Åhr
         

16.

 

7.

Aivan joen varressa on kovanmaan nurmea oleva juuri raivattu niitty, siitä saadaan

Betecknar ut med Åån Hårdwalls Engh nyln uprögd, gifwer

         

½.

   

Heinäsato on yhteensä 16 ½ aamia.
Giör tillsammans 16 ½ Åhm.

           
    Nämä molemmat talot ovat Kyrön Skanssin rajojen sisällä – rajojen Sulahaaranluoma № 8 ja Pahaluomansuu № 9. itäpuolella. Metsiä on hirsiksi, aidaksiksi, seipäiksi ja polttopuuksi, mutta heidän osuutensa on jaettu Honkaluoman, Rakennuskosken ja Pahaluoman kanssa. Heille on riittävästi metsiä, mutta he valittivat, että heidän pitää hankkia metsätuotteet vaarallisen joen takaa, koska niitä ei ole heille tarjolla heidän puoleltaan jokea.
Deβe begge nyttia tillhopa in om Kyro skantz Råår, som är öster om Rååen Nembl. Sulaharanluoma № 8. och Pahaluomansuu № 9. Skogh til Timmer gierdzle stöör och Wedebrand, men deβ Andehl är med Hongaluoma, Rakenuskåski och Pahaluoma dem tilldelt, derest de sin nödtorfftiga skog hafwa, men för det beswäret at komma öfwer den elacka Åån sökia dhe dher intet.
           
    Kalastuspaikka on talojen ohi virtaava joki, mutta sillä ei ole suurtakaan merkitystä.
Fiskie tillgång i Åån under gårderne af intet stor wärde.
           
 

10.

Katkolle kuuluva kytömaa.
Är Kyttelans Kattko tillhörigt.
           
 

11.

Kampikoskelle kuuluva kytömaa.
Är Kytteland Kampikoski tillhörigt.
           
    Näiden talojen asukkaat ovat mittauksen yhteydessä väittäneet heidän rintamaidensa välisen rajan olevan Katkonluomanpurossa lähtien Karvianjoesta jatkuen niitylle siten, että kumpikin nauttii omaa puoltaan purosta, mutta ei sen edemmäs. Nämä talot sijaitsevat 24 peninkulman etäisyydellä Turun kaupungista kuin myös maantiestä, syrjäisellä metsäseudulla, jossa heillä on tarpeelliset karjalaitumet.
deβe Hemman åboer hafwa elliest nu wed Mätningen påstådt een skildnadt i bröstmarcken sigh emillan, hwilcken skildnad skall wara i Kattko luoma bäcken från Åån och up i Engen, således, att dhe hwar på sin sijda häfdar till bäcken men intt wijdare.
Elliest äre de
βe Hemman afbelägne ifrån Åbo Stadh 24 Mijhl, lijkaledes ifrån Landzwägen i Skogzbygden afsijdes derest de Nödtorfftigt Muhlebet hafwa.
           

 

Lähde:
Kansallisarkisto: Maanmittaushallituksen uudistusarkisto, Honkajoki; № 1 Katko ja № 6 Kampikoski, kartta selityksineen osasta tiluksia 1705–1705 (A14:3/1–2) http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10509808

.