Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  TALOT  MATKAILU  LINKKEJÄ


©Antero Perttula 2020
Kontin sukuoikeustalon jako 1730

Matz Henderβon ifrån Jämjärfwi (SAY http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=17595; = vävy; Hiski: † 18.4.1755 ikä 55 vuotta) föredogh, att hans hustrus Maria Johans drs (Hiski: † 18.3.1772, 70 vuotiaana) Styffader Erich Simonβon (Hiski: † 29.12.1758), som under Ryska Öfwerwäldetz tidh trädt j Giffte med Modres Margeta Johans dotter (Hiski: haudattu  6.2.1732, Kontti g:bla Kähkärä), besitters des hustrus Faders afne Johan Matβons (SAY http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=31758) Börde hemn Koutj j Jämijärfwi Byen, hwilket den Kl. Academien är tilldelte, befruchtandes att StyfSwärFadren indiupar hemmanet j Giäld för uthlagorne, att skatträttigheten så medelst lätteligen kan falla honom uhr händren, hwarföre Matz Henderβons ansökning är, att blifwa förhulpen till besittningen af detta hemn, Erich Simonβon swarade här till, att han jempte Matzes Swärmoder, både under fiendteliga tiden och sedermera utstådt stort beswär, till hålla hemmanet wid macht, sampt betala uthlagorne derifrån, som Matz här wid Considererade, och förlikte sig med sin StyfSwärfader således, att emedan wid hemmanet som består af ¾ Mll finnes uthrymme för 2ne åboer, så lämnes Erich till sin lifztidh ½: hemmanet, att nyttia emot uthlagornes betalande, med wilkor det han bemte halfwa hemman, till huus och jord håller wid macht, och intet indiupar i giäld, hwarmedelst skatträttigheten kunde blifwa förlorad, utj hwilket fall denne förlikning intet bör hafwa bestånd, och effter Erichz dödh tillfaller Matzes hustru, och den Barn Gudh dem beskiär, hela hemmanet, där med Erich låfwade wara belåten, tagandes hwarandra där öfwer j hand, blifwandes j öfrigit Skrifwaren Mathias Plazman, jemte Nämbdemännerne Bertel Jöranβon j Palomäki och Hendrich Erichsson j Lemmakala, effter parternes, uthnämnande förordnade, att skiffta husen och Jorden dem emellan till hälfften hwardera, sampt wid samma tillfälle Liquidera om Maria Johans dotters Fädernes arf, som wid Modrens inträde j Giffte med hennes Styffader skall wara afbytt där öfwer nu intet beskiedh opwisas kunde.

Matti Heikinpoika Jämijärveltä esitti, kuinka hänen vaimonsa Maria Juhontyttären isäpuoli Erkki Simonpoika oli Venäläisten Ylivallan aikana astunut avioon Marian äidin Marketta Juhontyttären kanssa. He asustivat Jämijärven Kontin Sukuoikeustaloa (tarkoitti tuolloin kruununtaloa, jonka immissiokirjassa eli vakaassa asukasoikeuskirjassa eli haltijakiinnekirjassa sanottiin rintaperillisillä olevan etuoikeudet tilan hallintaan vanhempiensa jälkeen – polvesta polveen ikuisiksi ajoiksi, jos verot oli maksettu ja tilaa hoidettu hyvin; myöhemmin tarkoitti perintötaloa). Se oli jaettu (eli maksoi maakirja- yms. veronsa) Kuninkaalliselle Turun Akatemialle. Oli pelättävissä, että maksujen vuoksi Marian Appiukko joutuu talon kanssa niin syviin velkoihin, että perintöoikeudet saattavat karata heidän käsistään (että kruunu ottaa tilan suvulta pois ja hakee sinne uudet asukkaat). Sen vuoksi Matti Heikinpoika on anonut, että tämän talon hallinta annetaan yksistään hänelle. Erkki Simonpoika vastasi, että hän on yhdessä Matin Anopin kanssa sekä vihollisen vallan aikana että sen jälkeen kärsinyt talon ylläpidossa suurista vaikeuksista, mutta silti hän on maksanut kaikki taloon kohdistuneet maksut. Matti joutui vahvistamaan jutun ja teki asiasta Appiukkopuolensa kanssa sopimuksen. Sen mukaan Kontin ¾ Manttaalin talo muutetaan kahden asukkaan taloksi. Erkki saa maksujen suoritusta vastaan nautintaansa eliniäkseen ½ taloa. Se tapahtuu niillä ehdoilla, että hän hoitaa mainitun puolen talon rakennuksia ja maita hyvin. Hän ei aja taloa syviin velkoihin, jolloin perintöoikeudet voisivat vaarantua ja sopimus kaatuisi. Erkin kuoleman jälkeen lankeaa myös hänen osuutensa Matin vaimolle ja hänen lapsilleen, jos Jumala niitä heille suo. Erkki ilmaisi olevansa sopimukseen tyytyväinen ja sopimuksen vahvistamiseksi he löivät kättä päälle. Osapuolten pyynnöstä oikeus määräsi Kirjuri Mathias Platzmanin yhdessä Lautamiesten Perttu Yrjönpojan Palomäestä ja Heikki Erkinpojan Lemmakkalasta kanssa jakamaan rakennukset ja maat puoliksi osapuolten kesken (tilaa ei siis fyysisesti jaettu kahdeksi eri taloksi, vaan yhdelle tilalle asetettiin kaksi isäntää). Samassa tilaisuudessa tulee suorittaa Maria Juhontyttärelle hänen Vanhemmiltaan lankeama perintö. Se olisi pitänyt tapahtua jo Marian Äidin astuttua uuteen avioon Marian Isäpuolensa kanssa, mutta sitä ei ole vielä suoritettu.

Lähde: Kansallisarkisto digitaaliarkisto, Kihlakunnanoikeuksien renovoidut tuomiokirjat, Ylä-Satakunnan tuomiokunta, Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1730–1730 (KO a:43), Hämeenkyrön ja Ikaalisten talvikäräjät 23., 25. ja 26.2.1730 sivut 187v.–188v., jaksot 194–195 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27106802

 

Maakirja 1712 (7455) sivu 724, jakso 759 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=74767958
Jämierwj: Mattz Kåntti: – /1 = Kruununtalo/ ¾ Manttaalia/ Academien i Åbo inneharfr.
Maakirja 1722 (7463) sivu 802, jakso 810
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=74760188
Jämierwj: Matz Kauti: – = Skatte/1 = Kruununtalo/ ¾ Manttaalia/ Academien i Åbo.

Maakirja 1726 (7474) sivu 808, jakso 819 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13433327
Jemierwi: Matts Kouti: –/1 = Kruununtalo/ ¾ Mll/ Academien i Åbo Jnnehafwer.

Maakirja 1732 (7493) sivu 547, jakso 464 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=74874804
Jämjerwi: № 3. Erick Konti: – /1 = Kruununtalo/ ¾ Manttaalia/ Academien i Åbo.

Maakirja 1735 (7504) sivu 534, jakso 559 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13591827
Jämjerwi: № 3. Erick Konti: – /1 = Kruununtalo/ ¾ Manttaalia/ Academien i Åbo.

Maakirja 1742 (7533) sivu 539, jakso 502 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=43710243
Jämjerwi: № 3. Erick Kouti: – /1 = Kruununtalo/ ⅔ Manttaalia/ Academien i Åbo.

 Maakirja 1745 (7542) sivu 503, jakso 522 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13338148
Jämjerwi: № 3. Erich Kontti: – /1 = Kruununtalo/ ¾ Manttaalia/ Academien i Åbo.

Turun Akatemialla oli itsellään oikeudet kruunun sijaan antaa sille jaetuille tiloille asukasoikeudet eli immissiot. Mahdollista että isovihan jälkeen niillä seuduilla oli akatemian taholta uhattu ottaa tila pois, ellei maksuja suoriteta kunnolla tai jos tila velkaantuu liikaa (AP).