Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  TALOT  MATKAILU  LINKKEJÄ

 

©Antero Perttula 2022
Jokihongon Juho Heikinpojan kaski 1694

Johan Henderson ifrån Jockihongo föredrog Rätten, det han genom Nämbdeman Matz Matson j Karfwia stämma låtit Markus Eskelson j Lafwasjärfwi, att stå sig till swars angående en Swedh Johan huggit och besändt uppå samfelte Ägor, och Markus opbrändt, wid det han en annan Swedh dher bredewidh j tändt, men han motwilligt wijs sig absenterat, begiärandes Johan att Saken företagas måtte; Fördenskull likmätigt Kongl. Mtz Allernådigste Placat af dn 19. Aprilis 1692. om stämbningar företogz Saken och effter Johan Hendersons begiäran sampt j anledning af det 26. Cap. B: B: L: L: förordnes Nämbdemännerne Johan Jöranson j Jämjerfwi och Johan Johanson j Leutola att besee detta opbrände Kaskelandh, sampt wärdera wäxten der af j begge parternes närwaro, wetandes sedan här om widh nästa Tingh en utförlig relation j Rätten giöra, då sedan närmare skall resolverat blifwa.

”Juho Heikinpoika Jokihongosta esitti asiansa oikeudelle. Hän oli antanut lautamies Matti Matinpojan Karviasta haastaa oikeuteen Markus Eskonpojan Lavasjärveltä (vai Katkosta?) vastaamaan eräästä kaskesta, jonka Juho oli hakannut ja perustanut yhteisille tiluksille. Sen Markus on polttanut silloin, kun hän oli sen vierestä sytyttänyt erään toisen kasken. Mutta, hän on nyt vastahakoisella tavalla jäänyt tulematta oikeuteen. Juho pyysi, että asia pitäisi nyt käsitellä. Noudattaen Kuninkaallisen Majesteetin Armollisinta Julistusta 19. huhtikuulta vuodelta 1692 asioiden käsittelystä haasteiden perusteella ja Juho Heikinpojan pyyntöä sekä maanlain rakennuskaaren 26 lukua määrätään lautamiehet Juho Yrjönpoika Jämijärveltä ja Juho Juhonpoika Leutola katselmoimaan tämä poltettu kaskimaa. Heidän tulee, molempien osapuolten läsnä ollessa, myös arvioida kasvusto. Saatu tieto sitten seikkaperäisesti selostetaan seuraavilla käräjillä oikeudelle, jonka perusteella voidaan tehdä lopullinen päätös.”

Lähde: Kansallisarkisto Kihlakunnanoikeuksien renovoidut tuomiokirjat, Ylä-Satakunnan tuomiokunta, Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1694 (KO a:14), Hämeenkyrön ja Ikaalisten syyskäräjät 15., 16. ja 17.10.1694, sivu 477, jakso 553 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3671684