Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  TALOT  MATKAILU  LINKKEJÄ

 

©Antero Perttula 2022
Jokihongon tulipalo 1700 ja paloapu 1701

Matz Sigfredβon i Jokihonga gaf tillkänna klageln, hurusåβom han genom olyckelig wådeldh 1700: om Wåhren mist ett Köök med några köök Redskap uthj, och sedermehra förleden Wintter en sin Rija medh Sädh fullsatt, och anhållandes att honom någon Brandstudz hielp bewilias kunde. honom tillspordes huru Elden är löös kommen, Ro att han eij sielf kan wetha, på hwar sätt den kommit löös, doch meente han, att det af någon gnista på kööktaket kunnat förorsakas, och af Vgnen i Rijan löös kommen, påståendes doch, att Vgnen warit hehl färdig, och thet af een serdeles olycka sådant sändt, annan underrättelse kunde Rätten nu icke inhempta, pröfwandes Nembden des skada till 50 dlr Kopprmt. Och Emedan nu närwarande Allmoga och Nembden pröfwade samma skada uthom Matzes förwållande wara tillkommen, och af wåda sändt, altså och i anledning af det 37: Cap: Byg B: L: L:, sampt Kongl: Maijtz 1681: åhrs husesyns ordningz sidsta punct, bewilliade Nembden honom i Brandstodh 1: Cappa Spanmåhl  af hwart hemn öfr Ikalis Pastorat under detta lendzmans döme, Börandes Kyrkians Säxmän, lijkmätigt 1642: åhrs tiggiare ordning, hwar och en sin kant wara honom Matz behielpelige, att han samma bewillining oafkorttat kunde uthbekomma.

”Matti Siponpoika Jokihongosta ilmoitti valittaen, kuinka hän menetti vuoden 1700 keväällä tulipalossa keittiön ja joitakin keittiövälineitä. Sitten viime talvena punakukko vei riihen, joka oli täynnä viljaa. Hän anoi vahingoistaan paloapua. Häneltä kysyttiin, että kuinka se tuli oli oikein päässyt irti. Hän vastasi, ettei voi oikein sitä tietää. Kuitenkin hän mietti, että varmaan jostain on päässyt kipinä lentämään keittiön kattoon. Riihen tuli lienee saanut alkunsa uunista. Hän vakuutti kuitenkin, että uuni itsessään oli täysin ehjä. Siksi sen on täytynyt jostakin erikoisesta onnettomuudesta karata. Muuta kertomusta hän ei nyt oikeudessa osannut lausua. Lautakunta harkitsi vahingon nousevan 50 kuparitaaleriin. Nyt paikalla oleva rahvas ja lautakunta katsoivat kyseisen vahingon päässeen valloilleen ilman Matin vaikutusta – tapaturmaisesti. Niinpä noudattaen maanlain rakennuskaaren 37. lukua sekä Kuninkaallisen Majesteetin vuonna 1681 antamaa rakennuskatselmusjärjestyksen viimeistä kohtaa, haluaa lautakunta, että Matille myönnetään paloapua. Se tulee olemaan yksi kappa viljaa kustakin Ikaalisten kirkkoherrakunnan tämän nimismiespiirin talosta. Kirkon kuudennusmiehet, noudattaen kerjäysmääräystä vuodelta 1642, kukin omalta seudultaan kerää Matille paloavun. Se tulee toimittaa hänelle lyhentämättömänä.”

Lähde: Kansallisarkisto digitaaliarkisto, Kihlakunnanoikeuksien renovoidut tuomiokirjat, Ylä-Satakunnan tuomiokunta, Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1701–1701 (KO a:21), Hämeenkyrön ja Ikaalisten syyskäräjät 14. ja 15.10.1701 sivu 174 jakso 107 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3854045