Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  TALOT  MATKAILU  LINKKEJÄ

 

©Antero Perttula 2022
Pitkäkosken asuttamisselvitys 1693

Anders Eskelβon j Stoorröyhi Opwijste Högwälborne Hlr Baron och Landzhöfdingens Resolution af dn 19. Januarij 1693 hwarmedelst denne Rätten anbefalles, att Ransaka om Pitkäkåski Tårpställe, som Anders söker af nyio opbyggia på Kongl. Maijtz och Cronans Allmenninge, och noga undersökia huruwijda någon besutten byy här igenom kan komma något att lyda: Nämbden till spordes om deβ beskaffenheet, swarade j synnerheet Johan Leutola, och Mattz Mattβon Karwia, att Torpstället ähr belägit widh en Åå, och wedh stranden haar han lägenheet att giöra Åcker af twå tunnors Vthsäde in alles, Engz bohl nogh, Stoor Timber skogh, Men intet Näfwerflätz, skolandes Anders j en hast opsatt Een liten badstugu och Fäähuus, som doch intet stoort dugelige äro, pröfwandes Nämbden honom behöfwa till bättre opkombst och Kongl. Maijtz större säkerheet 12 Åhrs Frijheet, som doch Högwälborne Hlr Baron och Landzhöfdingens godtfinnande underställes. Deβe effterfölliande hafwa Caverat för bemte Anders, som äro Matz Eskilβon j Kilwakala, Mårten Sigfredβon Hinttu j Jamjerfwi, Matz Nilβon j Parkano, Matz Thomaβon j Kyroskantz, Johan Jöranβon j Stoorröyhi och Claes Mattson Jbm, som här medh lagligen Attesteres.

”Antti Eskonpoika Isoröyhiöltä esitti korkeanjalosukuisen herra paronin ja maaherran päätöksen 19. tammikuuta vuodelta 1693. Sen mukaan tämä oikeus määrättiin tutkimaan Pitkäkosken torppapaikka. Antti hakee sitä uudisasutukseksi Kuninkaallisen Majesteetin ja Kruunun yhteismaalta. Oikeuden tulee myös takoin tutkia, mitenkä tämä uusi pytinki soveltuu jo olevan lähiasutuksen kanssa. Kun lautakunnalta tiedusteltiin torpan olosuhteita, vastasivat erityisesti Juho Leutola ja Matti Matinpoika Karviasta. He kertoivat, että torppapaikka sijaitsee joen varrella. Rannan tiluksille Antilla on mahdollisuus tehdä peltoa kaksi tynnyrinalaa. Niittyjä on riittävästi. Metsä on suurta, mutta ei tuohipuita. Antti on rakentanut pienen saunan ja navetan, jotka eivät ole kovinkaan käyttökelpoisia. Lautakunta arvioi hänen tarvitsevan tilan parantamiseen ja Kuninkaallisen Majesteetin suuremman hyödyn saamiseen 12 vuotta verovapautta. Se pitää kuitenkin alistaa korkeanjalosukuisen herra paronin ja maaherran harkintaan. Seuraavat henkilöt ovat menneet Antista takuuseen: Matti Eskonpoika Kilvakkalasta, Martti Siponpoika Hinttu Jämijärveltä, Matti Niilonpoika Parkanosta, Matti Tuomonpoika Kyrön Skanssista, Juho Yrjönpoika Isoröyhiöltä ja Klaus Matinpoika samasta paikasta. Tästä Antille annettiin laillinen todistus.”

Lähde: Kansallisarkisto Kihlakunnanoikeuksien renovoidut tuomiokirjat, Ylä-Satakunnan tuomiokunta, Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1693 (KO a:13), Hämeenkyrön ja Ikaalisten talvikäräjät 27., ja 28.2. sekä 1.3.1693, sivu 106v, jakso 179 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3669439