Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  TALOT  MATKAILU  LINKKEJÄ


©
Antero Perttula 2022
Koukonvuolteen eli Petkeleen immissio 1685

Anders Johanβon ifrån Jkalis Sochn och Wuorenma by, kom nu för Rätta, och upwijste landzfiscalens Wälbet: Johan Ehnholms och landtmätarens Wälbet. Olof Mörtz inrymmelses skrifft af dn 6. Maij 1685. at fåå uptaga och bebyggia Hijen Erämaa, som elliest kallas Kåukonwuolde, hwilket Fiscalen Ehnholm sedermehra endrat och dn 28. Septembr: sidstleden oplåtit ofwanbemte Anders Pättekelä boostelle at uptaga. Dy att honom skälig frijheet till detta boställes upkomst måtte förunnas och Kongl: Maijet och Cronan effter frijheetz åhren, sedan honom af bemte Fiscal och landtmätare, wist landh blijfwer tilldelt och skattlagdt, effter ofwanbemte Skrifft, om räntans richtige ehrläggiande må wara försäkrat, dy instälte sig för honom i borgen fölliande Ehrlige och boofaste män, nembl: Mattz Påfwelson i Wattziais, Simon Påfwelson ifrån Kanganpä, Sigfrid Anderson ibidem, Hindrich Hindrichzson i Niemis, Thomas Jörenson i Soini, och Anders Jörenson i Kijala, hwilket till deres begäran, nu fördes ad acta, och denne Anders för itt laga bewijs med deltes.

”Antti Juhonpoika Ikaalisten pitäjän Vuorenmaan kylästä tuli oikeuden eteen. Hän esitti maaviskaalin hyvinluotetun Johan Enholmin ja maanmittarin Olof Mörtin hänelle 6. toukokuuta vuonna 1685 antaman immission eli haltijakiinteen Hiien erämaahan paikkaan nimeltään Koukonvuolle*). Viskaali Enholm korjasi asiakirjaa 28. syyskuuta vuonna 1685 ja salli sen jälkeen Antti Petkeleen perustaa sinne uudisasutuksen (vertaa Koivukosken perustaminen). Hänelle suotaisiin asutuksen pystyttämiseen kohtuulliset verovapaat vuodet. Niiden jälkeen Antti olisi valmis maksamaan Kuninkaalliselle Majesteetille ja kruunulle vaadittavat verot ja maksut, kunhan mainitut viskaali ja maanmittari ovat erottaneet maan ja määrittäneet sen verot. Vakuudekseen Lauri asetti takuumiehikseen seuraavat kunnialliset talonpojat, nimittäin:
 

• Matti Paulinpoika Vatsiaisista

• Simo Paulinpoika ja

• Sippo Antinpoika Kankaanpäästä

• Heikki Heikinpoika Niemestä

• Tuomo Yrjönpoika Soinista ja

• Antti Yrjönpoika Kiialasta.

Tämä vietiin heidän pyynnöstään pöytäkirjaan ja siitä annettiin yllä mainitulle Antille laillinen todistus.”

*) kouko = kuolleen henki, kuolema, aave; karhu; täi. Olla kuoleman kouon kourissa. Lapsella on koukoja päässä. Lähde: Nykysuomen sanakirja 2, Juva 1992: 519.
kouko = aave, kummitus; karhu, susi, peto; täi; kookas henkilö. Lähde: Suomen sanojen alkuperä 1, Jyväskylä 2001: 414.
Uudisasutuksen nimi kirjoitettiin myös Kautonwolte; nimeksi tuli sittemmin uudisasukkaan suku- tai lisänimen mukaan Petkele.

Lähde: Kansallisarkisto Kihlakunnanoikeuksien renovoidut tuomiokirjat Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1686–1688 (KO a:9) Hämeenkyrön ja Ikaalisten talvikäräjät 22., 23., 26. ja 21.1.1686 sivut 29–30, jaksot 22–23 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3738279


©Antero Perttula 2022
Koivukosken immissio 1685

Johan Mattzson i Kaupila och Ikalis sochn upwijste nu för Rätten Landzfiscalens wällt Johan Enholms och landtmätarens wällt Olof Mörtz inrymmelses skrifft af dn 9 Aprilis 1685 at fåå tillträda ett booställe  oppå Chronans Allmänning nedan för Kofwankoskj, belägit, som tilförende är nyttad? af wattila boar hwilka der ifrån belägne 6 elr 7 mijhl, hwilket land Anders Johanson ifrån Ikalis sedemehra dn 6 Maij 1685 af ofwanbemte fiscal och landtmätare under annat nampn nembl. Koukonwuolle förmåde sig at få uptaga, men mehr bemte fiscal, her emoot denne sin utgifwne Skrifft såsom den der på Orätt berättelse utwärkat i detta måhl reparerat, dn 19 Augusti 1685, och än yttermehra denne Johan Matzson till samme landtz /: såsom tienligasre :/ tagande admitterad, så at han det opbrukar, lijgmätigt Kongl: Maijtz allernådigste Ordre och utgijfwer instuction, lofwandes at Med det foderligaste samme land honom? skall tillweefwas och till Skatt och mantall läggias, innom wiβa Råår, hwar effter han räntan betala skall och på det Kongl: Maijttt och Chronan om räntans richtige ehrläggiande effter frijheetz åhrens så mycket mehr må wara försäkrar, dy hafwer Johan för sig i Caution, nu för Rätta instält fölliande Ehrlige och beskedade boofaste Män, som ähre Hindrich Pederson i Sarkila, Matz Matzson i KynerJerfwi, Simon Påfwelson i Canganpää, Sigfrid Anderβon ibid: Olof Larβon i hertola och Sigfridh Jörenson i JemmiJerfwj hwilka honom caverade så wida han __ som detta land får beboo och tarfwelig frijheet åt niuta, hwilket så lunda Annoterades och denne Johan för ett laga bewijs, hwar med han än wijdara hoos Högre hand kan i detta måhl ansökning giöra, meddeltes.

”Juho Matinpoika Kauppilasta Ikaalisten pitäjästä esitti nyt oikeudelle maaviskaalin hyvinluotetun Johan Enholmin ja maanmittarin hyvinluotetun Olof Mörtin antaman immission eli haltijakiinteen. Se oli päivätty 9. huhtikuuta vuonna 1685. Sen mukaan hän sai ottaa raivattavakseen uudisviljelyyn kruunun yhteismaalta Koivukosken partaalle sijoittuvan alueen. Siitä olivat aiemmin nauttineet Vatulan asukkaat, mutta heidän kylänsä sijaitsee sieltä 6 tai 7 penikulman etäisyydellä. Sittemmin 6. toukokuuta vuonna 1685 olivat yllä mainittu viskaali ja maanmittari antaneet saman maan ikaalislaiselle Antti Juhonpojalle. Hän oli saanut sen toisella nimellä nimittäin Koukonvuolle (vertaa Petkeleen perustaminen). Antti oli samalta viskaalilta saanut luvan ottaa sen viljelyyn. Edelliseen Antin virheelliseen kirjalliseen saantoon oli viskaali antanut korjauksen 19. elokuuta vuonna 1685. Hän oli lisäksi hakenut vahvistuksen Juho Matinpojalle samalle maalle (asianmukaisemmin) siten, että hän saa sitä viljellä Kuninkaallisen Majesteetin Kaikkeinarmollisimpien Määräysten ja julkaistujen ohjeiden mukaan. Hän katsoi, että parhaiten kyseinen maa sopisi Juholle. Se pitää erottaa tietyin rajoin sekä määrätä sinne verot ja manttaali. Sen jälkeen Juho lupasi maksaa oikein Kuninkaalliselle Majesteetille ja kruunulle kuuluvat verot – suotujen vapaavuosien jälkeen. Siksi Juho oli asettanut vakuudekseen takauksen. Nyt oikeuteen astuivat seuraavat kunnialliset ja todistetusti vakinaisesti asuvat miehet, jotka olivat:
 

• Heikki Pekanpoika Sarkkilasta

• Matti Matinpoika Kyynärjärveltä

• Simo Paulinpoika sekä

• Sippo Antipoika Kankaanpäästä

• Olavi Laurinpoika Herttualasta ja

• Sippo Yrjönpoika Jämijärveltä.

He menivät Juhosta takuuseen, jos hän saa sitä maata asustaa ja nauttia siihen tarvittavat vapaavuodet. Asia merkittiin pöytäkirjaan ja tälle Juholle annettiin siitä laillinen todistus. Sillä hän saa hakea asiaansa esivallalta vahvistuksen.”

Lähde: Kansallisarkisto Kihlakunnanoikeuksien renovoidut tuomiokirjat Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1681–1685 (KO a:8) Hämeenkyrön ja Ikaalisten kesä- ja syyskäräjät 31.8. sekä 1., 2., 3. ja 4.9.1685 sivu 1780, jakso 931 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3738206


©Antero Perttula 2022
Koivukosken vapaavuodet 1693

Nybyggiaren Johan Matson j Kafwoukoski, opwijste nu här j Rätten Högwälborne Hlr Baron och Landzhöfdingens Lorentz Creutz Remissorial till Crono Befallningzman Wälbetrodde Engelbrecht Staare, medh befallningh det han skulle uppå bemte hemman huusesyn hålla och wid Häradz Rätten undersökia låta huruwida denne Johan kan wara befogat att niuta uppå sitt nybygde Torp prolongation på Frijheeten, nu hafwer fuller Befallningzman icke kunnat hinna samma huusesyn förrätta utan Johan opwiste Landtmätarens Wählt Olof Mörttz Attest af dn 28 Augustj sidstl., hwar medh bewijses till hemmanet wara opbrukit Åcker 3 Tr 9 Cappars Landh, Men ännu icke alla stubbar afrutnade, Hööslagh skall och finnas under 10 Åhmar, Landet af godt Lehrjordemon, och tillfälle så mycket Åcker uppgiöra, som emot ett godt hemman kan gvadrera, huus skall han opbygt ett pörtte, Fäähuus, Stall, Lada och Een ny Bodh, yttermehra åtspordes Nämbden om detta hemmans tilståndh af hwilcka j synnerheet Nämbdemännernen Matz Matson j Karwia och Johan Jöranβon j Jämjerfwi äfwen berättade samma som Landtmätaren Specificerat hafwer, allenast tillade det Höth ähr fuller till så många Åhmar, Men groff Starr Höö, som icke bättre är än half panten så godh som hårdwals höö, såsom och pröfwa ännu till hemmanetz oprättelse och Cultur behöfwas 6 Åhrs Frijheeth, helst emädan Johan dhe förra Frijheetz Åhren icke roligen fått nyttia utan j processer medh sina grannar om Ägor tijden förlorat, hwilcket honom för ett laga bewijs meddeles.

”Uudisasukas Juho Matinpoika Koivukoskelta näytti nyt oikeudessa korkeanjalosukuisen herra paronin ja maaherran Lorentz Creutzin kruununvoudille hyvinluotetulle Engelbrecht Staarelle palauttaman esityksen uudelleen käsittelyä varten. Siinä määrättiin, että kihlakunnanoikeuden pitää kruununvoudin toimittaman mainitun talon katselmuksen perusteella tutkia, voiko tämä Juho olla oikeutettu nauttimaan uudistorppansa vapaavuosien pidennyksestä. Kruununvouti ei ole voinut ehtiä toimeenpanemaan talokatselmusta, vaan Juho esitti maanmittarin hyvinluotetun Olof Mörtin 28. viime elokuuta (1693) antaman todistuksen. Siitä nähtiin, että taloon oli raivattuna peltoa 3 tynnyrin- 9 kapanalaa, mutta kaikki kannot eivät ole vielä mädäntyneet pois. Heiniä voidaan saada noin 10 aamia. Maa on hyvää savimaata ja paikalle voi myös raivata paljon peltoa, jolla voidaan saada hyvän talon arvo. Tilalle on rakennettu savupirtti, navetta, talli, lato ja uusi aitta. Lisäksi kysyttäessä lautakunnalta tämän talon tilannetta, heistä etenkin lautamiehet Matti Matinpoika Karviasta ja Juho Yrjönpoika Jämijärveltä kertoivat samoin, mitä maanmittarin erittelyssä oli mainittu. He sanoivat heiniä kyllä saatavan niin monta aamia, kuin on kirjoitettu, mutta se on kovaa saraheinää eikä se vastaa arvoltaan kuin puolta kuivanmaan heinistä. Niinpä harkittiin talon kuntoon saattamiseksi tarvittavan vielä 6 vuotta verovapautta. Tämä siksi, kun Juho ei ole voinut kunnolla nauttia aiemmasta verovapaudesta sen menetetyn ajan vuoksi, joka aiheutui naapureiden nostamista tilusten riitajutuista. Tästä annetaan hänelle laillinen todistus.”

Lähde: Kansallisarkisto Kihlakunnanoikeuksien renovoidut tuomiokirjat, Ylä-Satakunnan tuomiokunta, Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1693 (KO a:13), Hämeenkyrön ja Ikaalisten syyskäräjät 30. ja 31.10. sekä 2. ja 3.11.1693, sivut 618–618v, jaksot 703–704 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3670382