Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  TALOT  MATKAILU  LINKKEJÄ


©Antero Perttula 2021
Erkki Lempun kirjaus 1734 Anna Joosepintyttären perinnönjakoon

Erich Thomaβon ifrån Samminmaja upwiste then inventerigs skrifft, Academie Befaln Wälbetde Johan Lundwijk, likmätigt thenne Rätts förordnande 1723. uppå Erichz lösa egendom uprättat, enär Erich skulle träda utj annat gifte, med sin nu warande hustru, Brita Matz dr, då thes barn utj Möderne, sedan all witterl. giäld blifwit afdragen, hwardera Sonn, som äro 5 stn, tillfallit 25 dlr 12 ⅚ :/: Krmt och 2ne döttrar 12 dlr 28 ⅓ :/: hwardera hwilka redan, genom döden aflidet, hafwandes Sönerme, som alla ännu äro i lifwet, bekommit theras andelar och emedan the icke allenast warit Erich mycket olydige, utan ock honom utj thes ålderdom öfwergifwit, hwarföre han nödgats anlita främmande om hielp, til hemts bebrukande, så förklarade sig nu Erich Thomasson, att Sönerne, effter hans död, eij skola niuta thet ringaste af Erichz egendom, antingen thet är litet el. mycket, hwilken Erich sin hustru och med henne aflade Barn, Pär Erßon til seijer, utan sine Söners åtahl, så wida hustrun med all lydna och tienst går honom tilhanda, af Erichz Söner wara närwarande, Matz och Josep, hwilka så wäl på egne, som theras frånwarande Bröders wägnar, emot thenne afhandling protesteradt, doch lemna Fadren i lifztiden, disponera egendomen, effter behag, men sedan han är död, åstunda the blifwa dehlachtige therutj, hwilket Erich sade ingalunda böra skee, wiljandes hälre bortgifwa alt sammans, åth will främmande, än lemna Sönerne, hwad han, genom sin egen möda och flit kan hopsambla, hwilket alt, på wederbörandernes anmodan, tils widare i protocollet infördes.

”Erkki Tuomonpoika Samminmajalta näytti kirjallisen tavaraluettelon. Sen oli akatemian vouti hyvinuskottu Johan Lundvik tehnyt. Hän oli laatinut sen noudattaen tämän oikeuden vuonna 1723 antamaa määräystä. Se koski Erkin irtainta omaisuutta. Se täytyi tehdä siksi, kun Erkki oli mennyt uusiin naimisiin nykyisen vaimonsa Riitta Matintyttären kanssa (ja edellisen vaimon jälkeen pesä oli vielä selvittämättä). Äitinsä jälkeen, kun kaikki tiedossa olleet vähennykset oli suoritettu, sai jokainen viidestä pojasta 25 taaleria 12 ⅚ äyriä ja kaksi tytärtä kumpikin 12 taaleria 28 ⅓ äyriä kuparirahana. Tyttäret ovat jo kuolleet. Pojat, jotka kaikki olivat edelleen elossa, saivat osuutensa. Erkki sanoi, että pojat ovat olleet häntä kohtaan hyvin tottelemattomia ja ovat hylännet hänet vanhuuteen niin, että hänet on pakotettu kääntymään tilan viljelyssä anomaan apua vierailta. Edellisen vuoksi Erkki Tuomonpoika selitti, että pojat, hänen kuoltuaan, eivät saa nauttia vähäisintäkään osaa hänen omaisuudestaan, oli sitä sitten vähän tai paljon. Sen kaiken Erkki määrää vaimolleen ja hänen kanssaan saamalleen pojalle, Pekka Erkinpojalle. Aiemman avioliiton pojilla ei ole siihen mitään sanottavaa, kun nykyinen vaimo on kaikella kuuliaisuudella ja palveluilla ollut hänelle avulias. Erkin pojista oikeudessa olivat läsnä Matti ja Jooseppi. He protestoivat Erkin esitystä vastaan itsensä ja poissaolevien veljiensä puolesta. He sanoivat, että toki Erkki saa käyttää omaisuuttaan elinaikanaan, kuten hän haluaa. Mutta sitten, kun hän on kuollut, haluavat he osuutensa. Siihen Erkki tokaisi, että niin ei tule tapahtumaan. Hän haluaa kaiken sen, minkä hän on omatoimisesti ja ahkeruudella saanut kasalle antaa ennemmin vaikka ventovieraille kuin jättää pojilleen. Kaikki edellinen, asianomaisten pyynnöstä, kirjattiin pöytäkirjaan.”

Lähde: Kansallisarkisto Kihlakunnanoikeuksien renovoidut tuomiokirjat, Ylä-Satakunnan tuomiokunta, Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1734–1734 (KO a:47), Hämeenkyrön ja Ikaalisten syyskäräjät 24., 25. ja 26.9.1734 sivut 431–432, jaksot 436–437 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27106371