Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  TALOT  MATKAILU  LINKKEJÄ


©Antero Perttula 2020
Pihlajaniemen verovähennysasia 1738

Igenom Högtährad Resolution af dn 1. Martii sidswekne, uppå nedannämnde Krono Hemmans åboers ansökning, om förmedling, har Högwälborne Frij Herren General Majoren och Landshöfdingen Hlr Otto Reinholt Úxkull befalt underteknad, at, wid påstende Ting, noga undersöka, om ordsakerne, hwarföre Ränttan af Matz Olofβons och Erick Mickelβons Hemman i Pihlajaniemi by och Ikalis Sokn, eij så wäl hädan efter, som härtils må kunna ut gå; Och intygade, eij allenast de af Nämden som deβe Hemmans lägenheter sig bekant hade, såsom i synnerhet, Anders Johanβon ifrån Watula, Hendrik Johanβon Nyppeli, och Jöran Jacobβon Papunen, utan ock, Kronones Länsman Wälachtad Eric Litander, samt Sokneskirfwaren Nils Faworin, jämte af allmogen närwarande Bonden Mattz Johanβon Ture ifrån Kurkela, med deβe Hemman aldeles så i sanning wara beskaffadt, som åboerne, hos Högwälbemälte Herre föregifwit, nämbligen, at de i långlige tider legadt uti lägerwall, eij allenast för den dem påförde odrägelige ränttan, utan ock at åkern förutan det den, såsom af stora kärr och Morasar på alla sidor omgifwen, är ett fråstnäste, jämwäl medelst flod watns af Karfwia Åån öfwerswammande, Årln stor skada tager, och alla redan til en del utskurits; i anseende hwartil, såsom ock at det i sig sielf ringa hööbolet, af angränzande lappfierds boer i Österbotn skall angripas, och at där hoos hwarcken nödtorftig skog til timmer och Tierubrännerij, eller någon gran skog til gärdzel, stör och giödning skul finnas, de intygades den gambla Ränttan ogiörligen bära kunna, utan högnödigt afskattning betarfwa; som blef anteknadt, och dem til bewis meddeladt.

Ikaalisten Pitäjän Pihlajaniemen kylän Kruununtalon asukkaat Matti Olavinpoika ja Erkki Mikonpoika olivat jättäneet Korkeanjalosukuiselle Vapaaherralle Kenraalimajurille ja Maaherralle Herra Otto Reinhold Yxkullille anomuksen. Siinä he pyysivät, että heidän hallitsemaansa taloon suotaisiin verovähennyksiä. Maaherra oli tehnyt asiasta Korkeankunnioitettavan Välipäätöksen viime Maaliskuun ensimmäisenä päivänä. Talon asukkaat esittivät sen nyt istuvalle Oikeudelle. Välipäätöksen mukaan tätä Oikeutta käskettiin selvittämään, millä perusteilla Matti Olavinpoika ja Erkki Mikonpoika eivät muka enää tästedes kykenisi suorittamaan Verojaan siten, kuin he ovat voineet tähän saakka maksaa.

Asiassa todistivat:

• ne Lautakunnan jäsenet, jotka tunsivat erityisen hyvin tämän Talon tilukset: Antti Juhonpoika Vatulasta, Heikki Juhonpoika Nyppeli ja Yrjö Jaakonpoika Papunen

• Kruununnimismies Hyvinkunnioitettu Erik Litander,

• Pitäjänkirjuri Nils Favorin

• läsnä olevasta rahvaasta Talonpoika Matti Juhonpoika Tuuri Kurkelasta.

He kaikki vakuuttivat totuuden talon luonnoista olevan juuri sellaiset, kuin asukkaat olivat Arvoinmainitulle Herralle tuoneet esiin.

Todistajat kertoivat:

• että talo on pitkiä aikoja maannut rappiolla eikä ainoastaan sieltä maksuun määrättyjen sietämättömien verojen vuoksi, vaan myös sen johdosta,

• että kun talon peltoja ympäröivät kaikkialta suuret suot ja rämeet, on se oikea hallanpesä.

• Lisäksi Karvianjoen vyöryessä yli äyräittensä, aiheuttavat tulvavedet Vuosittain suurta tuhoa ja ne ovat jo syövyttäneet osaan tiluksia uurroksia.

• On myös huomioitava, että sinänsä vähäisiä heinämaita, tahtovat rajatusten olevat Pohjanmaan Lapväärtin asukkaat vallata.

• Vielä pitää mainita, että talossa ei ole tarpeellisia metsiä rakennuspuiksi tai Tervanpolttoon eikä kuusimetsiä aidaksiin, seipäisiin ja peltolannoitteeksi karjanlannan sekaan hakattaviin kuusenhakoihin.

Edellisen johdosta he todistivat olevan aivan mahdotonta kantaa sieltä vanhan Verokannan mukaisia maksuja, vaan talolle tarvitaan veroalennuksia.

Asia merkittiin muistiin. Matti Olavinpojalle ja Erkki Mikonpojalle annettiin siitä todistus.

 

Lähde: Kansallisarkisto digitaaliarkisto, Kihlakunnanoikeuksien renovoidut tuomiokirjat, Ylä-Satakunnan tuomiokunta, Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1738–1738 (KO a:53), Hämeenkyrön ja Ikaalisten talvikäräjät 12., 13. ja 15.4.1738 sivut 258–259, jaksot 267–268 § 25. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27189158