Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  TALOT  MATKAILU  LINKKEJÄ

 

©Antero Perttula 2022
Sarkkilan talo Yrjö Jaakonpojalle 1707-1710


1. LAINHUUDATUS 1707

Det opwiste Jöran Jacobson Palomäki, ifrån Läykijlä, ett med Hendrich Larson ifrån Sarckila by, den 19 Sept: nästlt slutit contract om Sarkila Börde hemman, hwarmedelst Hindrich Larβon updrager Jöran Jacobson det samma, med all den Rätt och rättigheet, han dertill ägt, utfästandes sig iämbwähl att betala innewarande Åhrs Räntta, sampt att ehrläggia till Jöran Jacobson nästkommande Sommar 1 Tunna Råg och Ao 1709 om Wintteren 1 Tunna Korn i anseende dertill, att Hindrich nu mera, sedan han förmåt Jöran Jacobson att åtaga sig Hemmanetz bruk, är befrijad ifrån det answar af Ödes måhlet, som han elliest warit undankastat, der hemmanet blifwit uthan Åboo, begärandes Jöran Jacobson, att Sarckila Börde hemman honom till säkerheet nu första resan kunde opbiudas, Och emedan Hindrich Larson en sådan af handling äfwen här för Rätta war ständig, Alltså bleef Skatträttigheeten till detta Sarckila hemman första gången honom till säkerheet, opbudin, hwaremot ingen klandrade.

”Yrjö Jaakonpoika Palomäki Läykkälästä esitti hänen ja Heikki Laurinpojan Sarkkilasta välillä 19. päivänä syyskuuta vuonna 1707 tehdyn kontrahdin. Se koski Sarkkilan sukulunastusoikeustaloa. Sen mukaan Heikki Laurinpoika luovuttaa Sarkkilan talon kaikkine oikeuksineen Yrjö Jaakonpojalle. Koska Heikki oli siihen saakka haltija, sitoutui hän maksamaan myös kuluvan vuoden verot. Lisäksi hän antaa Yrjö Jaakonpojalle tulevana kesänä tynnyrin ruista ja vuoden 1709 talvella tynnyrin ohria. Tämän Heikki tekee sen vuoksi, kun hän saa Yrjö Jaakonpojan jo nyt ottamaan vastatakseen talon viljelyn, on hän vapautettu niistä autiotilan edesvastuista, joita hän muutoin olisi kohdannut, kun talo olisi jäänyt ilman asukasta. Yrjö Jaakonpoika pyysi, että Sarkkilan sukulunastusoikeustalo vakuudeksi nyt ensimmäisen kerran huudatettaisiin hänelle. Ja koska Heikki Laurinpoika on sellaisen asiakirjan myös täällä oikeudessa vahvistanut, huudatettiin Yrjö Jaakonpojalle ensimmäisen kerran vakuudeksi vero- eli perintöoikeudet tähän Sarkkilan taloon, eikä kukaan moittinut sitä.”

Lähde: Kansallisarkisto: Ylä-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat, KO b:1 Ilmoitusasioiden asioiden pöytäkirjat (1705–1746): Hämeenkyrön ja Ikaalisten syyskäräjät 18., 19. ja 21.10.1707, sivut 37–37v, Tiedostot 19–20 https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=6025858022&aineistoId=1823520273 ja SSHY: https://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16673&pnum=24 sekä KO a:29 Varsinaisten asioiden pöytäkirjat (1707–1707): Hämeenkyrön ja Ikaalisten syyskäräjät 18., 19 ja 21.10.1707, sivu 1513, Tiedosto 806 https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=6270626783&aineistoId=1819164237


2. LAINHUUDATUS 1708

Det Opbödz andra gången, effter Bertill Jöransons å Jöran Jacobsons wägnar i Palomäkij, begäran, Sarckila Börde Hemman, hwilcket förra Åboen Henrich Larson till honom opdragit, hwar om utj den angående dett första opbodet meddehlte attesten, närmare förmälas och infan sig eij heller nu någon med klander häremot.

”Yrjö Jaakonpojan Palomäestä puolesta oli Perttu Yrjönpoika esittänyt pyynnön Sarkkilan talon toisesta huudatuksesta. Niinpä huudatettiin toisen kerran mainitulle Yrjö Jaakonpojalle Sarkkilan sukulunastusoikeustalo. Sen oli sen entinen asukas Heikki Laurinpoika hänelle luovuttanut. Ensimmäisestä huudatuksesta esitetty todistus osoittaa luovutuksen lähemmin. Paikalle ei ilmestynyt ketään, joka olisi moittinut huudatusta.”

Lähde: Kansallisarkisto: Ylä-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat, KO b:1 Ilmoitusasioiden asioiden pöytäkirjat (1705–1746): Hämeenkyrön ja Ikaalisten talvikäräjät 7., 8. ja 10.2. 1708, sivut 44v–45, Tiedosto 23 https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=6025857422&aineistoId=1823520273 ja SSHY https://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16673&pnum=27 sekä
KO a:30 Varsinaisten asioiden pöytäkirjat (1708–1708): Hämeenkyrön ja Ikaalisten talvikäräjät 7., 8. ja 10.2.1708, sivu 118v, Tiedosto 108 https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=6270500513&aineistoId=1819189569


3. LAINHUUDATUS 1710

Uppå Bonden Jöran Jacobsons i Sarckila by, igenom des Son Nembdemannen Bertill Jöranson i Palomäkj, giorde begiäran, blef det utaf förra åboen Hendrich Larβon, till Jöran Jacobson afstådde Börde Hemman, i berörde Sarckila by, som allaredan 2ne gånger Opbudit är, jämwäl nu 3ne resan klanderlöst Oplyst.

”Talonpoika Yrjö Jaakonpoika Sarkkilasta teki pyynnön, jonka hänen poikansa lautamies Perttu Yrjönpoika toimitti. Sarkkilan talon entinen asukas Heikki Laurinpoika oli luovuttanut sukulunastusoikeustalonsa Yrjö Jaakonpojalle. Talosta oli aiemmin tehty kaksi huudatusta. Nyt suoritettiin moitteetta Yrjö Jaakonpojalle Sarkkilan kolmas huudatus.”

Lähde: Kansallisarkisto: Ylä-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat, KO b:1 Ilmoitusasioiden pöytäkirjat (1705–1746): Hämeenkyrön ja Ikaalisten talvikäräjät 16., 17., 18. ja 19.2. 1710, sivu 75, Tiedosto 39 https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=6025857791&aineistoId=1823520273 ja SSHY: https://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16673&pnum=42 sekä KO a:32 Varsinaisten asioiden pöytäkirjat (1710–1710): Hämeenkyrön ja Ikaalisten talvikäräjät 16., 17., 18. ja 19.2.1710, sivu 172, Tiedosto 122 https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=6270531328&aineistoId=1819219732