Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  TALOT  MATKAILU  LINKKEJÄ


©Antero Perttula 2021
Yrjö Matinpoika Vuorenmaan perinnönjako 1740

Bonden Erick Jöranßon ifrån Wuorenma inlade ett Arfskifftes Jnsrument af följande lydelse:

Åhr 1740. dn 24. Nowember war underskrefwen tillika med Nämdeman Matts Johan Kurckela, at upteckna, wärdera och skiffta egendomen och qwarlåtenskapen, på Wuorenma Crono Hemman, effter Jöran Matsson, som afgått dn 1. Maii 1739. genom döden afgått och effter sig lemnat Enckan Margeta Hendricks dotter jämte en Son Erick och 2ne döttrar Maria och Margeta kallade af hwilcka den senare är försörgd af Bonden Jöran Thomasson Soini, men den förra, hwilcken Bonden Anders Jöransson ächtat, genom döden afliden, effter sig lemnadt sin man med en liten omyndig dotter, Maria wid namn; hwarföre förrättningen uti arfwingarnes widerwaro företogs och aflopp som följer:

 

Krmt

Penningar

dlr

:/:

Contant uti Hwita penningar

162

22

uti Plåtar

12

 

Sa

174

22

Hwad löse egendomen angår, dett wore mer eller mindre, Hästen, Boskap, Järn- eller Träredskap, Kläder etc. af hwad Namn dett någonsin wara må, som uti boet finnas kan, så kommo Arfwingerne enhälleligen öfwerens och förliktes uti ett för alt, till

350

Här uptages afledne dottrens hustru Marias undfångne som fölgd, ifrån Wuorenma bo, som bestiger sig, dett på Wichtiläjärfwi Puska uprättadt Afwittrings Jnstrument af dn 20. Nowember 1740. utwisar, till

215

1.

J lika motto uptages här andra dottrens hustru Margetas hemfölgd, som af Nämdeman blef wärderad samt effter Jöran Thomasßons egit widgående och samtelige Arfwingarnes bifall, oupteknad ansedd till

178

 

uptekningz Summan

917

25

Af föregående upteckningz Summan 917. dlr 25. :/: afgår först skifftes männernes arfwode 21 dlr och fattigas andel 1.4.

22

4.

Effter deße 22 dlr 4 öres afdrag, blifwer behållningen 895. dlr 21. öre hwaraf Enckan bekommer först sin fördel till 20de delen 44.16.

   

dernäst sin giffterätt till ⅓die del. 283.23.

   

Sa

328.

7.

Sedan nu sidstnämde 328. dlr 7. öre afdrages af 895. dlr 21. öre så blifwer ännu i behåld, 576 dlr 14: öre till delnings emellan Arfwingarne; hwaraf belöper på en Broder del 283. dlr 23. öre och å hwardera Systerdelen 141 dlr 27 ½. :/: som giör tillsammans

567

14

Räckning emellan Arfwingarne

Debet

Krmt

Credit

Krmt

 

dlr

:/:

 

dlr

:/:

Sonen Erick Jöranßon

Bör bekomma effter giorda fördelingen

283.

23.

Häremot alloredan undfått wid afwittringen, jaförut i sin hand hafft

174.

13.

Här uptages honom till last 44 dlr 5 ½ .:/: som han sin swågor Anders Jöranßon cederat och lemnat, at häreffter intet mera utfordra eller kräfja såsom arfskiffts Jnstrumentet af dn 20. November förmäler

44

5 ½.

Uptages ock de i förteckningen af samma dato Specificerade perzedlar wärdia 29. dlr som honom af Anders Jöransson bör lefwereras

29.

Än uptages honom till last 36 dlr 4 ½. som hans swåger Soini af sin äfwen fångna lott honom betala bör

36

4 ½.

Sa

283.

23.

Sa

283.

23.

Dottren Maria Anders Jöranßons afl Hustrus

Fädernes och lott, efter fördelningen bestiger sig till

141.

27 ½.

Häremot bekommit, såsom på Puska Hemman i Wichtiläjärfwi uprättad upteckningsskrift af dn 20. Nov: 1740 utwisar

215.

1.

Öfwerbekommit alt på 73 dlr 5 ½. :/: dem han borde sin swåger Erick Jöranßon återgifwa; men effter öfwerens kommandet, skall han allenast det i upteckningen på Puska uprättad, Specificerede kläder restituera eller deras wärde 29. dlr betala; och öfwerskottat 44 dlr 5 ½. :/: sig till godo behålla som giör

73

5 ½.

Sa

215

1.

Sa

215.

1.

Andra dotters, Margetas Jörans Thoßs hurtrus

Arfwedel effter fördelningen, äfwen är

141.

27 ½.

Häremot bekommit som åfwanföre uptecknadt är

178.

Öfwerbekommit 36 dlr 4 ½. :/: som hon borde till sin bror Erick återgifwa, men effter ingången wänlig förlikning med sinom Broder får hon ock behålla öfwerskåttet

36.

4 ½.

 

178.

 

178.

Således wara uptecknadt wärderadt och skifftat; betygar, ort, dag och Åhr, som ofwanföre skrifwit står

E: Litander.

Med begiäran, thet samma i Härads domboken antecknas och af Rätten stadfästas måtte. Och som Nämdeman Jöran Jacobßon Papunen berättade. Arfwingarne yttradt sig, sin emellan wara således öfwerens komme, som sielfwa Arfs Jnstrumentet förmäler; ty blef thet så wida, i stöd af R: B: 20. Cap: 2. §: faststäldt."

 

"Talonpoika Erkki Yrjönpoika Vuorenmaasta esitti seuraavasti kuuluvan perinnönjakokirjan:

Allekirjoittanut oli lautamies Matti Juhonpoika Tuurin Kurkelasta kanssa 24. marraskuuta vuonna 1740 Vuorenmaan kruununtalossa. Tehtävänä oli 1. toukokuuta vuonna 1739 kuolleen Yrjö Matinpojan jäämistön kirjaaminen, arviointi ja jako. Vainaja jätti jälkeensä lesken Marketta Heikintyttären sekä pojan Erkin ja kaksi tytärtä Marian ja Marketan. Viimeksi mainittu on talonpoika Yrjö Tuomonpoika Soinin vaimona Jämijärvellä. Mutta Maria, joka oli talonpoika Antti Yrjönpoika Puuskan Vihteljärveltä kanssa naimisissa, oli menehtynyt. Hän jätti jälkeensä miehensä ja hänen kanssaan yhden alaikäisen pikkutytön, nimeltään Maria.

Perillisten läsnä ollessa ryhdyttiin toimitukseen ja merkittiin muistiin seuraavaa:

 

Kuparirahana

Rahaa

taaleria

äyriä

Käteistä hopearahana

162

22

Kupariplootuina

12

 

Rahaa yhteensä

174

22

Mitä irtaimeen omaisuuteen tulee, jota oli monenlaista: hevosia, karjaa, rauta- tai puukaluja, vaatteita jne. minkä nimisiä ne sitten olivatkaan, joita pesässä oli, niin pääsivät perilliset niistä yksituumaiseen sopimukseen ja niiden arvo oli kaikkiaan

350

Tähän otetaan vainajan edesmenneen tyttären Marian Vuorenmaan pesästä saama osuus. Sen arvo on sanottu Vihteljärven Puuskalla 20. marraskuuta vuonna 1740 laaditussa perinnönjakokirjassa

215

1.

Samalla tavoin otetaan tähän toisen tyttären, vaimo Marketan, myötäjäiset. Lautamiehen arvioinnin sekä Yrjö Tuomonpoika Soinin oman tunnustuksen ja perillisten yhteisen arvostuksen mukaan ne ovat erikseen kirjaamattomana könttäsummana

178

 

Pesä yhteensä

917

25

Edellä mainitusta pesän arvosta 917 kuparitaalerista 25 äyristä otetaan päältä jakomiesten palkkioita 21 taaleria ja köyhäin osaa 1 taaleri 4 äyriä

22

4.

22 taalerin 4 äyrin vähennyksen jälkeen jää 895 kuparitaaleria 21 äyriä. Siitä tulee ensin leskelle hänen etuosanaan yksi kahdeskymmenesosa eli 44 taaleria 16 äyriä

   

Sen jälkeen vähennetään lesken naimaosa, joka on ⅓ yllä olevien lukujen erotuksesta 851 taalerista 9 äyristä ollen 283 kuparitaaleria 23 äyriä

   

Leskelle yhteensä

328.

7.

Mainitut vähennykset 328 kuparitaaleria 7 äyriä vähennetään 895 taalerin 21 äyrin varoista. Jäljelle jää 576 kuparitaaleria 14 äyriä. Se jaetaan rintaperillisten eli lasten kesken. Vainajan pojan eli sisarusten veljen osuus on 283 taaleria 23 äyriä. Kumpikin vainajan tyttäristä saa 141 taaleria 27 ½ äyriä (eli puolet siitä, mitä poika sai). Ne tekevät yhteensä

567

14

LASKELMA JAOSTA PERILLISTEN KESKEN

Tulot

Kuparirahana

Menot

Kuparirahana

 

taaleria

äyriä

 

taaleria

äyriä

POIKA ERKKI YRJÖNPOIKA

Hänen pitää jaossa saada

283.

23.

Vastikkeeksi hän on jo pesänosituksesta aiemmin saanut

174.

13.

Velaksi otetaan 44 taaleria 5 ½ äyriä, jonka hän on antanut langolleen Antti Yrjönpoika Puuskalle ja sopinut, ettei sitä tämän jälkeen sen enempää vaadita tai velota kuten perinnönjakokirjassa 20. marraskuuta sanotaan

44

5 ½.

Mukaan luetaan myös yllä mainitussa toimituksessa erikseen luetellut esineet, jotka Antti Yrjöpojan pitää hänelle luovuttaa. Ne ovat arvoltaan 29 kuparitaaleria

29.

Lanko Yrjö Tuomonpoika Soinin pitää maksaa hänelle takaisin Marketan ylimääräistä saanto-osaa, joka otetaan tähän velkana 36 taaleria 4 ½ äyriä

36

4 ½.

Yhteensä

283.

23.

Yhteensä

283.

23.

TYTÄR MARIA, ANTTI YRJÖNPOIKA PUUSKAN EDESMENNYT VAIMO

Summa isänperinnöstä osituksen mukaan nousee

141.

27 ½.

Kuten Vihteljärven Puuskan talon perukirja 20. marraskuuta vuodelta 1740 osoittaa, on hän saanut vastikkeeksi seuraavan summan

215.

1.

Maria on saanut liikaa kaikkiaan 73 taaleria 5 ½ äyriä. Leski Antin pitää ne palauttaa langolleen Erkki Yrjönpojalle. Mutta sovittiin, että hänen pitää palauttaa vain Puuskan perunkirjoituksessa yksitellen luetellut vaatteet tai maksaa niiden arvo 29 taaleria takaisin. Ylijäämän 44 taaleria 5 ½ äyriä hän saa pitää hyvänään.

73

5 ½.

Yhteensä

215

1.

Yhteensä

215.

1.

TOINEN TYTÄR MARKETTA, YRJÖ TUOMONPOIKA SOININ VAIMO

Perintöosa jaon mukaan on myös

141.

27 ½.

Kuten vieressä on kerrottu, on hän saanut tämän vastikkeeksi

178.

Marketta on saanut liikaa 36 taaleria 4 ½ äyriä. Ne hänen pitäisi palauttaa veljelleen Erkille. He tekivät ystävällisen sopimuksen, jonka mukaan hän saa pitää veljeltään liikaa saaneen osuuden

36.

4 ½.

Yhteensä

178.

Yhteensä

178.

Täten on kirjattu, arvioitu ja jaettu, todistaa: paikka ja aika sama kuin yllä on mainittu

Erik Litander (nimismies).

Pyynnöstä tämä sama on kirjattu kihlakunnan tuomiokirjaan ja oikeuden pitää se vahvistaa. Ja kuten lautamies Yrjö Jaakonpoika Papunen kertoi, ovat perilliset lausuneet olevansa keskenään tyytyväisiä siihen, mitä perinnöstä laadittu toimituskirja osoittaa. Edellisen johdosta, noudattaen oikeudenkäyntikaaren 20. luvun 2. pykälää, jako on vahvistettu."

(Huomautus! Aluetta vakavasti tuhonneesta isovihasta 1713–1721 huolimatta talon varallisuus vaikutti jo vuonna 1740 runsaalta; 1 taaleri = 32 äyriä; Ruotsin valtakunnan laki oli uusittu vuonna 1734. AP)

Lähde:
Kansallisarkisto Ylä-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat, Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1741–1741 (KO a:56), Kyrön ja Ikaalisten pitäjien talvikäräjät 30. ja 31.3.1741,sivut 271v–273v, jaksot 277–279, 16. §:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27251481