Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  TALOT  MATKAILU  LINKKEJÄ


©Antero Perttula 2021
Erkki Yrjönpoika Vuorenmaan perinnönjako 1744

Johan Thomaßon ifrån Wuorenma, inlefwererade thet uptecknings och arfskifftes Jnstrument, som kronoLänsmannen Wälachtad Erich Litander, med Nämdemannen Mattß MattsSon Kynärjärfwi, effter Johan Thomassons Ächtenskaps företrädare, afledne Nämdemannen Erick Jöranßon Wuorenma, emellan thennes Änckia, eller Johans nu warande Hustru, Brita Thomas dotter, och hennes barn, dn 29. Martii 1743 uprättadt; med anhållan, at thet i domboken må warda infördt, och thes innehåld til samteliga wederbörandernes effterrättelse stadfäst; lydandes berörde Jnstrument, såsom ord för ord följer:

Åhr 1743 dn 29. Martii, war underskefwen tillika med Nämdeman Matts Mattßon Kynärjärfwi, i följe af wederbörande arftagares begiäran, at upteckna, wärdera och skiffta qwarlåtenskapen, effter afledne Bonden och Nemdemannen Erick Jöranßon Wuorenma uti Ikalis Pastorat, som dn 15 october sidstledne igenom döden afgick, och effter sig lemnade thes kära Hustru, Brita Thomas dotter med tre omyndige Söner, Matts, Anders och Gabriel, hwilcka komma at stå under Jöran Thomaßons och Erick Erickßons ifrån Korteisto, godwilligt antagne förmynderskap; Och altså i närwaro af wederbörande afgiordes, på sätt som följer:

   

Krmt

   

dlr

./.

Penningar

     

Contant Penningar uti piecher, som gamla wärdinnan disponera

27:18

   

En Sex dalers Plåt

6:

33

18

Koppar.

     

En Bränwijns Panna med Hatt och pipor

52:

   

en Kettel á 7 kannrum

12:

   

en Dito ny á twå kannrum

12:

   

en Dito á 1 ½ kanrum

4:

80

Järn=Sorter.

     

en gryta á 15 kanrum

13:

   

en Bild yxa

1:

   

6 st. arbetets yxor á 1 dlr st.

6:

   

3. st granrijs yxor tilsammans

2: 8.

   

twå par plogbillar, Sahrat kallade

5:

   

et par Dito som til Swedielands upodlande brukas

1:22

   

14: st: Lijor á 1 dlr st

14.

   

En järnstör

3:

   

fyra stycken spader á 1 dlr st:

4:

   

3: st: nafwar

3:

   

4: st: Stampjärn á 24 ./. st:

3:

   

2: st: Barckjärn

1:16

   

7 st: Skiäror á 8 ./. st:

1:24

   

4: st Swediekrokar á 16 ./. styket

2:

   

2. par Swedie tång

1:

   

1 stor hammare

1:

   

1 dito mindre

: 9

   

1 st. Sömjärn som Smedar behöfwa

–:16

   

1 Smediestäd

7:

   

3: st: Hänglåås

3:

   

3 st: Skiällor á 1 dlr stycket

3:

   

1 lång höfla

1:

   

1: st. Dito mindre

–:16

   
   

78

15

Trä redskap:

     

1. Beslagad Kista med lås och nyckel

6:

   

1. Rese wacka

3:

   

1. Kista noch med lås och nyckel

4:

   

Noch en liten Kista med tilbehör

2:

   

Wäfstolar

4:

   

1: st: skåp med lås och nyckel

9:

   

7: st Släder

14:

   

twå stycken spinråckar

5:

   

1. st Byygkar

3:

   

2: st Dito mindre gammla

1:

   

1: st Öhltunna

2:

   

1 gaml. Dito

2:

   

Käril större och mindre tilsammans

10:

   
   

65

Hästar.

     

1: st Röd, twå åhrs gammal wränsk

30:

   

1: st. Röd Dito 1 åhrs gammal

12:

   

1. st. Brunt Stoo

18:

   

1. gl. Walack

3:

   

1. Röd walack med stierna i pannan

30:

   

1. Rödt Stoo

30:

   
   

123

Boskap.

     

8. st. Koor á 24 dlr st:

192:

   

6. st Dito mindre á 18 dlr st:

108:

   

1: st: Tiur

20:

   

3: st: twå åhriga Stutar

12:

   

3: st: gwigor á 12 dlr st:

36:

   

5: st: Dito á Sex dlr st:

30:

   

tre st: Kalfwar á 3 dlr st:

9:

   

3 st. Dito á twå dlr st.

6:

   

20: st: fåhr á 1 dlr st:

20:

   

fyra styken Dito sämbre á tjugufyra öre stycket

3:

   

3: st: Getter á tre dlr st:

9:

   

2 st: Bockar á tre dlr st:

6:

   

4: st Swin á tre dlr st:

12:

   
   

463

Fiskiebragder.

     

tre st. små båtar á tre dlr st:

9:

   

en st. Nöth af trettio famnar långd

20:

   

1 st Dito gaml.

3:

   

1: st: Winternoot

6:

   

15 st. Näät, á 1 dlr st:

15:

   

Tiera

 

53

Tijo tunnor tiera á 6 dlr Tunnan

60:

60

Kläder til Gamla Wärdinnan

     

1: röd Klädes Kiortel

12:

   

1 röd walmars Kiortel

4:

   

1 Swart Klädes tröija

4:

   

1 Dito sämre

2:

   

1 Sars tröija

2:

   

4. Swart, Särs Kiortel

4:

   

1. Skottygs Kiortel

10:

   

1 Kallmmcks lifstycke

1:16

   

1 Swart dammask mössa, med band

5:

   

en gammal wepa

1:

   
   

45

16

Uptecknings Summan

 

1001

17

Giäld och afkortningar

     

Krono utlagor med Ränttan, enligt författadt Rachning af dn 17 Martii sidstledne, som afskiffte utgår, bestiger sig til

 

60

Thernäst afdrages förra änckians eller gamla wärdinnans Margareta Henriks dotters, i boet innestående lott, effter sin afledne Man Jöran Mattßon, som likmätigt förra afwittrings Jnstrumetets, af dn 24 Nowember 1740, af Härads Rätten dn 30 Martii 1741 faststäldt, är

 

328

7

Än afgår til Herr Kyrckioherden Johan Rothowius enligit Rächningen af dn 3 April

 

45

Til Anna Berg i Christina

 

9

Til Borgaren thersammanstädes Carl Zederman enligit Rächningen af dn 17 Martii 1742:

 

19

8

Til Kanganpä Päiwikä, Contant

 

7

Än til samma Päivickä tiugu Cappar Spannemål, á 1 dlr Cappan, som giör

 

20

Til Kanganpä Åkare Tijo Cappar spannemåhl á 1 dlr Cappan

 

10

Wichtilä järfwi Puuska, tiugufem kappor á 1 dlr Capn

 

25

til Kanganpå Kärcki uti Contant

 

13

Jämjärfwi Jöran Thomaßon Soini – Tolf Cappar Korn á 1 daler Cappan, som giör

 

12

Skifftes Männernens erfwode tilsammans

 

24

Fattigas andehl

 

1

8

   

573

23

Sedan af förestående uptecknings Summan 1001 dlr 17 ./. theste föregående 573 dlr 23 ./. uti afkorningarne afgått, blifwer arfwingarne til skiftes, i behåld, 427 dlr 26 ./. Kopparmynt, hwaraf unga wäl änckan Brita Thomasdotter lagen likmätigt borta först undfå sin fördehl; men som än til? afkortningar det måste af egendomen upgår och således behåldningen blifwer ganska ringa til dehlnings emellan barnen; Ty warda henne hennes fästnings gåfwor, iämte dageliga gång och Sängkläder, utan upteckning och af rächning, til fördehl lämnade och endast afdragas hennes Gifftorätt til en tredie dehl, som belöper

 

142

19 ⅓

Effter thetta afdrag, blifwer i behåld 285 daler 6 ⅔ ./. Sönerne til skifftas, hwaraf kommer på hwarthera tre Söners andehl 95 daler 2 ⅕ som giör ihop

 

285

6 ⅗

   

1001

17

Således wara, uptecknadt, wärderadt och skifftadt, berygar, ut supra Erich Litander:

Jämte det, Länsmannen Litander och NämdeMan Kynärjärfwi intygade, så wäl then aflednes effterlefwerska, som barnens förmyndare ei hafwa emot föregående skifftas förrättning något at påminna, utan thermed til alla delar åtnöijas, så blef thet äfwen af Nämdmannen Jöran Jacobßon Papunen besannadt; Hwilcket til wederbörandernes rättelse således i domboken antecknas, och thetta utdrag theröfwer uppå begiäran med delas.
 

"Juho Tuomonpoika Vuorenmaasta esitti peru- ja perinnönjakotoimituskirjan. Sen on laatinut 29. päivänä maaliskuuta vuonna 1743 kruununnimismies hyvinkunnioitettu Erik Litander yhdessä lautamies Matti Matinpojan Kyynärjärveltä kanssa. Se koski Juho Tuomonpojan avioliiton edeltäjää, edesmennyttä lautamiestä Erkki Yrjönpoika Vuorenmaata. Jako tapahtui vainajan lesken eli Juhon nykyisen vaimon, Riitta Tuomontyttären ja heidän lastensa kesken. Juho pyysi, että asiakirja otetaan pöytäkirjaan ja sen sisältö vahvistetaan kaikkien asianosaisten noudatettavaksi. Toimituskirja kuuluu sanasta sanaan seuraavasti:

Allekirjoittanut oli 29. päivänä maaliskuuta vuonna 1743 yhdessä lautamies Matti Matinpojan kanssa kirjaamassa, arvioimassa ja jakamassa jäämistöä. Se tapahtui jäljempänä mainittujen asianomaisten perillisten pyynnöstä. Jäämistö kuului viime lokakuun 15. päivänä edesmenneelle lautamies Erkki Yrjönpoika Vuorenmaalle Ikaalisten kirkkoherrakunnasta. Hän jätti jälkeensä rakkaan vaimonsa Riitta Tuomontyttären kolmen alaikäisen poikansa Matin, Antin ja Kaapon kanssa. Pojat tulevat asumaan Yrjö Tuomonpojan luona ja heidän holhoojakseen on suosiollisesti asettunut Erkki Erkinpoika Kortteistosta. Asianomaisten läsnä ollessa juttu ratkaistiin tavalla, kuten seuraa:

   

Kuparirahana

   

taaleria

äyriä

Rahaa

     

Käteistä rahaa kolikkoina, joka on vanhan emännän hallinnassa

27:18

   

Kuuden taalerin kupariplootu

6:

33

18

Kuparitavarat

     

Paloviinapannu varustettuna hatulla ja piipulla

52:

   

Seitsemän kannun kattila

12:

   

Uusi kahden kannun kattila

12:

   

Puolentoista kannun kattila

4:

80

Rautaiset vehkeet

     

15 kannun pata

13:

   

Piilukirves

1:

   

Kuusi kappaletta työkirveitä á taalerin kappaleelta

6:

   

Kolme kappaletta kuusenhakokirveitä, arvo yhteensä

2: 8.

   

Kaksi paria aurankärkiä, joita sanotaan sahroiksi eli hankoauroiksi

5:

   

Pari samanlaisia, joilla käännetään kaskimaa viljelyyn eli kaskiauroja

1:22

   

14 kappaletta viikatteita á taalerin kappaleelta

14.

   

Rautakanki

3:

   

Neljä kappaletta lapioita á taalerin kappaleelta

4:

   

Kolme kappaletta napakairoja

3:

   

Neljä kappaletta talttoja á 24 äyriä kappaleelta

3:

   

Kaksi kuorimisrautaa eli petkelettä

1:16

   

Seitsemän kappaletta sirppejä á 8 äyriä kappaleelta

1:24

   

Neljä kappaletta kaskivankoja á 16 äyriä kappaleelta

2:

   

Kaksi paria kaskihakoja eli -keksejä

1:

   

Iso vasara

1:

   

Pienempi vasara

: 9

   

"Tyssäysrauta", hevosenkenkänaularauta, jota seppä tarvitsee

–:16

   

Alasin

7:

   

Kolme kappaletta munalukkoja

3:

   

Kolme kappaletta tiukuja á 1 taaleri kappaleelta

3:

   

Pitkä höylä

1:

   

Pienempi höylä

–:16

   
   

78

15

Puiset työkalut

     

Raudoitettu kirstu, jossa on lukko ja siihen avain

6:

   

Matkavakka

3:

   

Kirstu, jossa on lukko ja siihen avain

4:

   

Vielä pikkuinen kirstu tarpeineen

2:

   

Kangaspuut

4:

   

Kaappi, jossa on lukko ja siihen avain

9:

   

7 kappaletta rekiä

14:

   

Kaksi rukkia

5:

   

Pesuamme

3:

   

Kaksi pienempää vanhaa pesuammetta

1:

   

Oluttynnyri

2:

   

Vanha oluttynnyri

2:

   

Eri kokoisia astioita arvoltaan yhteensä

10:

   
   

65

Hevoset

     

Raudikko, kahden vuoden ikäinen kouluttamaton varsa

30:

   

Raudikko, vuoden ikäinen kouluttamaton varsa

12:

   

Ruunikko tamma

18:

   

Vanha ruuna eli valakka

3:

   

Raudikko ruuna eli valakka, jolla on tähtikuvio otsassa

30:

   

Raudikko tamma

30:

   
   

123

Karja

     

8 lehmää á 24 taaleria kappaleelta

192:

   

6 pienempää lehmää á 18 taaleria kappaleelta

108:

   

Sonni

20:

   

3 kahden vuoden ikäistä mullikkaa

12:

   

3 hiehoa á 12 taaleria kappaleelta

36:

   

5 hiehoa á 6 taaleria kappaleelta

30:

   

Kolme vasikkaa á 3 taaleria kappaleelta

9:

   

Kolme vasikkaa á 2 taaleria kappaleelta

6:

   

20 lammasta á taalerin kappaleelta

20:

   

4 pienempää lammasta á 24 äyriä kappaleelta

3:

   

3 kuttua á 3 taaleria kappaleelta

9:

   

Kaksi pukkia á 3 taaleria kappaleelta

6:

   

4 sikaa á 3 taaleria kappaleelta

12:

   
   

463

Kalanpyydykset

     

Kolme pientä venettä á 3 taaleria kappaleelta

9:

   

Nuotta, jolla on pituutta 30 syltä

20:

   

Vanha nuotta

3:

   

Talvinuotta

6:

   

15 verkkoa á taalerin kappale

15:

   

Terva

 

53

10 tynnyriä tervaa á 6 taaleria tynnyriltä

60:

60

Vanhan emännän vaatteet

     

Punainen verkahame

12:

   

Punainen villahame

4:

   

Musta verkaröijy

4:

   

Pienempi musta verkaröijy

2:

   

Sarssiröijy

2:

   

Neljä mustaa sarssihametta

4:

   

Skottihame

10:

   

Kalmukki alusliivi

1:16

   

Musta damaskinen nauhallinen myssy

5:

   

Vanha vaippa

1:

   
   

45

16

Kirjaukset yhteensä

 

1001

17

Velat ja lyhennykset

     

Maksut kruunulle veroineen, viime maaliskuun 17. päivältä tehdyn laskelman mukaan, joka erotuksessa maksetaan, nousee summaan

 

60

Sen jälkeen vähennetään aiemman lesken eli vanhan emännän Marketta Heikintyttären pesässä oleva osuus. Sen hän on saanut hänen edesmenneen miehensä Yrjö Matinpojan jälkeen. Summa on mainittu aiemmassa perinnönjakotoimituskirjassa 24. päivältä marraskuuta vuodelta 1740 ja sen on kihlakunnanoikeus vahvistanut 30. päivänä maaliskuuta vuonna 1741:

 

328

7

Vielä vähennetään herra kirkkoherra Johan Rothoviuksen 3. päivänä huhtikuuta esittämän laskelman mukaan

 

45

Anna Bergille Kristiinankaupunkiin

 

9

Samassa paikassa olevalle porvari Carl Zedermanille 17. päivänä maaliskuuta vuonna 1742 tehdyn laskelman mukaan

 

19

8

Käteinen velka Kankaanpään Päivikkeelle

 

7

Samalle Päivikkeelle 20 kappaa viljaa, á taalerin kapalta, se tekee

 

20

Kankaanpään Oukarille 20 kappaa viljaa, á taalerin kapalta

 

10

Vihteljärven Puuskalle 25 kappaa, á taalerin kapalta

 

25

Kankaanpään Kärjelle käteisvelkaa

 

13

Jämijärven Yrjö Tuomonpoika Soinille 12 kappaa ohria, á taalerin kapalta, tekee

 

12

Jakomiesten palkkiot yhteensä

 

24

Köyhille maksettava osuus

 

1

8

   

573

23

Kun edellä olevasta muistiinmerkitystä summasta 1.001 taalerista 17 äyristä vähennetään ylläesitetyt lyhennykset 573 taaleria 23 äyriä, jää perillisille jaettavaksi 427 taaleria 26 äyriä kuparirahassa. Siitä pitäisi lain mukaan ensin ottaa pois päältä nuoren lesken Riitta Tuomontyttären osuus. Mutta jos se vielä täytyisi ottaa omaisuuden lyhennyksiin, niin jäännöksestä tulisi lasten kesken jaettavaksi hyvin vähän. Siksi pitää hänelle hänen kihlajaislahjanaan, päivittäisten pito- ja sänkyvaateiden lisäksi, ilman muistiinmerkintää ja laskuihin ottamista, etuosaksi jättää ja lukea hänen naimaosuudekseen vain kolmasosa, joka tekee

 

142

19 ⅓

Edellisen vähennyksen jälkeen jää 285 taaleria 6 ⅔ äyriä. Se jaetaan tasan kolmen pojan kesken, jolloin jokaisen osuudeksi tulee 95 taaleria 2 ⅕ äyriä, eli yhteensä

 

285

6 ⅗

   

1001

17

Täten on kirjattu, arvioitu ja jaettu, todistaa: paikka ja aika sama kuin yllä, Erik Litander (nimismies).

Nimismies Litander todisti edellisen yhdessä lautamies Kyynärjärven kanssa. Sen paremmin edesmenneen leskellä kuin lasten holhoojalla ei ollut mitään huomauttamista jaon suhteen. He kaikki ilmaisivat olevansa osiinsa tyytyväisiä. Niinpä se vahvistettiin lautamies Yrjö Jaakonpoika Papusen esityksestä. Asia kirjattiin tuomiokirjaan asianosaisten noudatettavaksi ja heille annettiin siitä pyynnöstä pöytäkirjaote."

Lähde: Kansallisarkisto Ylä-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat, Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1744–1744 (KO a:61), Kyrön ja Ikaalisten pitäjien talvikäräjät päiväyksellä 14.3.1744, sivut 105v–109v, jaksot 112–116, 7: §: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27195506